ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את תזכיר החוק שהפיצו שר האוצר משה כחלון ורשות המסים המסדיר את ייצוג על ידי יועצי מס. מטרת התזכיר להבהיר כי זכותו של יועץ מס המייצג נישומים מול רשות המסים, לאשר נתונים המצויים בתחום טיפולו, וזאת במסגרת סמכותו ואחריותו האינהרנטית לאשר נתונים המוגשים לרשויות המס.

מוסדות הממשלה, מוסדות פיננסיים וגופים שונים דורשים מעת לעת מהנישום אישור פרטים מתוך הדו"ח השנתי המוגש לרשויות המס וכן לגבי מסמכים אחרים שהוכנו ע"י יועץ המס. כך, למשל, נדרש אישור בדבר גובה הכנסתו של מי שמבקש לרשום את ילדיו למעונות יום מפוקחים ולשלם סכום מסובסד בהתאם למבחני הכנסה.

החוק הקיים אינו כולל הוראה מפורשת לפיה יועץ מס מייצג רשאי לאשר נתונים לעניין דוחותיו הכספיים של הנישום, ועל כן מוצע להסדיר נושא זה בחקיקה. יובהר, כי אין בתיקון זה משום גריעה מייחוד מקצוע עורכי הדין על פי חוק לשכת עורכי הדין ומקצוע ראיית חשבון כמשמעותו בחוק רואי החשבון.

בנוסף, מוצעים מספר תיקונים נוספים לחוק אשר יבהירו את נושא ההתמחות של יועצי המס ברשות המסים. כך, מוצע להבהיר כי גם התמחות ברשות המסים תוכר כהתמחות לצורך קבלת רישיון כיועץ מס וכן, מוצע להבהיר כי גם רואה חשבון העובד ברשות המסים ועבד כמפקח מס הכנסה במשך חמש שנים יהיה כשיר לאמן מתמחים.

בנוסף, לשם הבטחת תקינות ההליך המשמעתי, מוצע להפריד בין הליך החקירה לבין הליך התביעה, הואיל ולפי החוק היום, תובע רשאי גם לחקור את התלונות כנגד יועץ המס.